វ៉ាន់នីឡាតេក្តៅ/Hot Latte
ឡាតេក្តៅ/Hot Latte
សូកូឡាក្ដៅ/Hot Chocolate
សូកូឡាក្ដៅ/Hot Chocolate